Reklam
  • Reklam
Kamu Hizmetleri münhal ve sınav duyurusu..

Kamu Hizmetleri münhal ve sınav duyurusu..

İlk atama kadroları münhal...

Reklam
08 Kasım 2017 - 10:17 - Güncelleme: 09 Kasım 2017 - 03:54
Reklam

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ İLK ATAMA KADROLARI MÜNHAL İLANI VE SINAVLARI DUYURUSU

 

Münhal Kadro Adı

Münhal Kadro Adedi

Muhtemel Münhal Yerleri

III. Derece Jeoloji Mühendisi

2

               Lefkoşa

 

III. Derece Maden Mühendisi

 

1

 

             Lefkoşa

 

EKTEKİ HİZMET ŞEMALARINDA BELİRTİLEN ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR.

1. Başvurular

(1) Münhal mevkiler için aranan nitelikleri taşıyanlardan Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılacak başvurular, 8 Kasım - 13 Aralık 2017 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) kabul edilecektir.

 (2) Adayların Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya Kurumumuzdan alacakları başvuru formlarını doldurarak, yukarıdaki tarihler arasında Kamu Hizmeti Komisyonu’na gerekli diğer belgelerle birlikte vermeleri gerekmektedir.

 2. Sınav Tarihi ve Sınav Yerleri

 Yukarıda belirtilen münhal kadroların Yazılı Yarışma Sınavı 11 Kasım, 2018 Pazar günü yapılacaktır.

Sınav saati ve adayların sınava gireceği yerler, en geç sınav tarihinden 3 gün önce Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sitesinden başvuru sırasında verilen “Alındı Belgesi”nin üzerinde belirtilen “Aday Numarası” ile duyurulacaktır. Ayrıca başvuru formu doldurulurken cep telefonu numaralarının doğru ve güncel olmasına özen gösterilmelidir.

 Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

 Sınav merkezine yazılı yarışma sınavı amacıyla gelecek olan engelli adayların sınava gelmeden önce engelinin ne olduğu ve derecesi hususunda Kamu Hizmeti Komisyonu’na bilgi vermeleri halinde kolaylık sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır

3. Sınav Ücreti

Sınav ücreti 34.50 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, sınav ücreti makbuzunun alınması gerekmektedir. 2 4. Aranan Nitelikler

A)Münhal kadrolar için aranan

GENEL KOŞULLAR:

1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;

2. Onyedi yaşını bitirmiş olmak;

3. Kamu Görevlileri Yasası’nda öngörülen hizmet sınıflarına girebilmede aranan öğrenim koşullarını taşımak;

4. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak;

 5. Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, irtikâp, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkûm olmamış olmak; Ancak, onaltı yaşından küçükken yukarıda öngörülen suçları işleyenlere, bu bend kuralları uygulanmaz ve kamu görevine girme hakları saklıdır.

6. Yurt ödevi (mücahitlik veya askerlik) yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak;

7. Atanacağı görevi sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu raporuyla onaylanmış olmak;

 8. Kamu görevinden emekli maaşı çekmemiş olmak veya disiplin suçundan ötürü daha önce kamu görevinden azledilmemiş olmak; (görevden uzaklaştırılmamış olmak);

B) Münhal kadrolar için aranan

ÖZEL KOŞULLAR:

Konu münhal kadrolara başvuracak tüm adayların aşağıda belirtilen nitelikleri taşımaları gerekmektedir.

 III. Derece Jeoloji Mühendisi Mevkinin Aranan Nitelikleri:

 (1) Jeoloji Mühendisliği diploması veren bir fakülte veya dengi bir yüksek öğretim kurumunu, “Jeoloji Mühendisi” olarak bitirmiş olmak;

(2) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

(3) Geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılacaktır.

III. Derece Maden Mühendisi Mevkinin Aranan Nitelikleri:

 (1) Maden Mühendisliği diploması veren bir fakülte veya dengi bir yüksek öğretim kurumunu “Maden Mühendisi” olarak bitirmiş olmak;

(2) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 (3) Geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılacaktır. Ayrıca konu münhal kadrolara hizmet dışından başvuracak adaylardan ORTA DÜZEY Yeterlik Sınavını geçme koşulu aranmaktadır.

5. Sınav Yöntemi, Konular ve Süre

 Yazılı Yarışma Sınavı çoktan seçmeli yöntemle yapılacaktır. Adaylara cevaplamaları için 50 soru sorulacaktır. Sınav süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, münhal ilan edilen mevkinin bağlı bulunduğu hizmet sınıfı için 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülmüş olan ve arka sayfada verilen sınav konularından sorumlu tutulacaklardır.

 3 III. Derece Jeoloji Mühendisi Mevkinin Sınav Konuları:

 1. Kamu Görevlileri Yasası

 2. Jeoloji ve Maden Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

3. İyi İdare Yasası

 4. Kuyular Yasası

5. Jeoloji haritalarının yapılması,

 6. Jeolojik Sorunların incelenmesi ve çözümlenmesi, Jeomorfoloji haritalarının yapılması

7. Yeraltısuyu araştırmalarının yapılması;

8. Hidrojeoloji haritalarının yapılması;

 9. Akiferlerin incelenmesi;

10. Yeraltısuyu kalitesinin ve rezervlerinin izlenmesi;

11. Hertürlü maden, endüstriyel hammadde, enerji hammaddesi ve taşocağı malzemesi kaynaklarının araştırılması, bunlarla ilgili haritaların yapılması;

12. Baraj, gölet, yerleşim yeri ve önemli yapıların zeminlerine ait mühendislik jeolojisi etütlerinin yapılması, zemin mekaniği verilerinin saptanması;

13. Jeoteknik haritalarının yapılması. 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülen ve yukarıda verilen yasalar değişiklikleri ile dikkate alınmalıdır.

 III. Derece Maden Mühendisi Mevkinin Sınav Konuları:

1. Kamu Görevlileri Yasası

 2. Jeoloji ve Maden Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

 3. İyi İdare Yasası

4. Maden ve Taş Ocakları (Düzenleme) Yasası

 5. Taş Ocakları Düzenleme ve Denetleme Tüzüğü

 6. Maden ve Ocak işletmelerinin İşletme yönetimi, üretim miktarı, üretim kalitesi ve iş güvenliği yönünden denetimi, bu işletmelerle ilgili istatistiki bilgilerin derlenmesi ve değerlendirilmesi, maden ve ocak işletme projelerinin hazırlanması, işletilmesi, ürünlerin kalite denetiminin yapılması;

 7. Maden sahalarını saptamak için jeolojik, topoğrafik ve çevresel etkileri değerlendirip, olası maden sahalarından örnekler alarak maden yataklarının yerini, rezerv miktarını ve özelliklerini saptamak;

8. Üretim Yöntemlerine göre kullanılacak makine ve teçhizatın tipini belirlemek;

9. Maden ve taş ocaklarında minerallerin tabii tutulduğu yıkama, kırma ve ayırma gibi işlemleri planlamak;

10. Madenlerin çıkartılması için gerekli yerüstü tesis ve araçları planlayıp maliyetini hesaplamak;

2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülen ve yukarıda verilen yasalar ve tüzük değişiklikleri ile dikkate alınmalıdır.

 6. Sınavda Uyulması Gereken Kurallar Adayların sınava girerken, kimliklerini doğrulayacak bir belgenin (kimlik kartı, pasaport veya sürüş ehliyeti) aslını ibraz etmeleri gerekmektedir. Kimliğini belgeleyemeyen adaylar sınava alınmayacaktır. Sınavda hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde kapalı tutulacaktır. Ayrıca soru kitapçıklarında belirtilecek olan diğer kurallara da titizlikle uyulacaktır. Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

 7. Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır. Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve başarı puanı 60 ve üzeri puan olacaktır. Münhal sayısı kadar en yüksek başarıyı gösteren adaylar sözlü yarışma sınavına çağrılacaktır. Sonuçlar, sınavın tamamlanmasından sonraki ilk saatlerde, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun web sitesinden yayınlanacaktır.

8. Sınav Sonucuna İtiraz Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır. İtiraz, sınav sonuçlarının Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından açıklanmasından sonra en geç 3 iş günü içerisinde yazılı olarak, Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılacak sınav ücretinin yarısı tutarındaki itiraz ücreti makbuzu ile birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na yapılabilir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirir. Ayrıca Komisyon’a yapılacak yazılı itirazlarda, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda haklı bulunulması halinde itiraz ücreti itiraz edene iade edilir. İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulur.

 9. Münhal Kadroların Baremi 1 Ocak, 2011 tarihinde yürürlüğe giren 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın 4. maddesi kuralları uyarınca Maliye Bakanlığı’nca düzenlenecektir.

10. Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler

(1) Başvuru Formu

(2) Sınav Ücreti Makbuzu

 (3) KKTC Kimlik Kartı (Aslı ve Fotokopisi)

 (4) Yeterlik Belgesi (Fotokopi)

 (5) Okul Diploması veya Çıkış Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)

(6) Bir adet resim

(7) Terhis Belgesi (Aslı ve Fotokopisi) (Erkek adaylar için) Başvuru için gerekli olan ve yukarıda belirtilen belgelerin asılları başvuru sırasında görülüp iade edilecektir.

  11. Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi Kanalıyla Yapılacak Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir. Yazılı sınav sonrasındaki sözlü yarışma sınavının (mülakat) duyuru ve çağrıları da sadece KHK Web Sitesi’nden yapılacaktır.

Reklam
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
1 sterlin ne kadar? Güncel döviz kurları - 24 Eylül 2018
1 sterlin ne kadar? Güncel döviz kurları - 24 Eylül 2018
Ekonomi ve Siyaset Gündemi - 24 Eylül 2018
Ekonomi ve Siyaset Gündemi - 24 Eylül 2018