Reklam
  • Reklam
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Münhal ve sınav duyurusu..

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Münhal ve sınav duyurusu..

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı münhal ve sınav duyurusu.. İşte detaylar..

Reklam
10 Mayıs 2018 - 10:32 - Güncelleme: 12 Mayıs 2018 - 16:11
Reklam

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 Sayı: KHK/0/00/16/68/3-A/18 4 Mayıs, 2018

 KKTC Cumhurbaşkanlığı

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı

KKTC Başbakanlığı KKTC Bakanlıkları

KKTC Müstakil Daire Başkanlıkları

 

GENELGE NO:5/2018

PERSONEL DAİRESİ İLK ATAMA KADROSU MÜNHAL İLANI VE SINAV DUYURUSU

Münhal Kadro Adı: III. Derece II. Sınıf İdare Memuru

 Münhal Kadro Adedi 12

EKTEKİ HİZMET ŞEMASINDA BELİRTİLEN ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR.

1. Başvurular

 (1) Münhal mevki için aranan nitelikleri taşıyanlardan Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılacak başvurular, 7 Mayıs - 11 Haziran, 2018 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) kabul edilecektir.

(2) Adayların Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya Kurumumuzdan alacakları başvuru formlarını doldurarak, yukarıdaki tarihler arasında Kamu Hizmeti Komisyonu’na gerekli diğer belgelerle birlikte vermeleri gerekmektedir.

2. Sınav Tarihi ve Sınav Yerleri

Yukarıda belirtilen münhal kadronun Yazılı Yarışma Sınavı 21 Ekim 2018, Pazar günü yapılacaktır. Sınav saati ve adayların sınava gireceği yerler, en geç sınav tarihinden 3 gün önce Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sitesinden başvuru sırasında verilen “Alındı Belgesi”nin üzerinde belirtilen “Aday Numarası” ile duyurulacaktır.

Başvuru formu doldurulurken cep telefonu numaralarının doğru ve güncel olmasına özen gösterilmelidir. Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

Konu sınav merkezine yazılı yarışma sınavı amacıyla gelecek olan engelli adayların sınava gelmeden önce engelinin ne olduğu ve derecesi hususunda Kamu Hizmeti Komisyonu’na bilgi vermeleri halinde kolaylık sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır

3. Sınava Başvuru Ücreti

Sınava başvuru ücreti 39.00 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, sınav ücreti makbuzunun alınması gerekmektedir.

2 4. Aranan Nitelikler A)Münhal kadro için aranan GENEL KOŞULLAR: 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak; 2. Onyedi yaşını bitirmiş olmak; 3. Kamu Görevlileri Yasası’nda öngörülen hizmet sınıflarına girebilmede aranan öğrenim koşullarını taşımak;

4. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak;

 5. Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, irtikâp, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkûm olmamış olmak; Ancak, onaltı yaşından küçükken yukarıda öngörülen suçları işleyenlere, bu bend kuralları uygulanmaz ve kamu görevine girme hakları saklıdır.

 6. Yurt ödevi (mücahitlik veya askerlik) yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak;

 7. Atanacağı görevi sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu raporuyla onaylanmış olmak;

8. Kamu görevinden emekli maaşı çekmemiş olmak veya disiplin suçundan ötürü daha önce kamu görevinden azledilmemiş olmak; (görevden uzaklaştırılmamış olmak);

B) Münhal kadro için aranan ÖZEL KOŞULLAR: Konu münhal kadrolaya hizmet dışından başvuracak tüm adayların ORTA DÜZEY yeterlik sınavını geçme koşulu yanında aşağıda belirtilen nitelikleri de taşımaları gerekmektedir. Aranan Nitelikler: (1) (A) Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler veya İdari İlimlerle ilgili bir fakülte veya dengi bir yüksek okulu bitirmiş olmak; veya (B) Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak ve Kamu görevlileri Yasas’ının 75’inci maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca bu sınıfa girmeye hak kazanmış olup kamu görevinde en az altı yıl çalışmış olmak; (2) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır; (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

5. Sınav Yöntemi, Konular ve Süre Yazılı Yarışma Sınavı çoktan seçmeli yöntemle yapılacaktır. Adaylara cevaplamaları için 50 soru sorulacaktır. Sınav süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, münhal ilan edilen mevkinin bağlı bulunduğu hizmet sınıfı için 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülmüş olan ve aşağıda verilen sınav konularından sorumlu tutulacaklardır.

Sınav Konuları:

1. Anayasa

2. Kamu Görevlileri Yasası

3. Personel Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

4. Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası

5. İyi İdare Yasası

6. 2001 İzinlerin Kullanımı ve Uygulanacak Yöntem ile ilgili Usul ve Esaslar Tüzüğü

 7. Kamu Görevlileri Performans Değerlendirme Tüzüğü

8. Genel Hukuk Bilgisi ve Kavramları

 9. Kamu Yönetimi a) Çevre Sorunları b) Merkezden Yönetim-Yerel Yönetim c) Kamu Maliyesi

10. Türkçe

11. Genel Kültür (Kıbrıs Tarihi, Kıbrıs Coğrafyası ve Güncel Konular)

2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülen ve yukarıda verilen yasalar ve tüzükler değişiklikleri ile dikkate alınmalıdır. 3 6. Sınavda Uyulması Gereken Kurallar Adayların sınava girerken, kimliklerini doğrulayacak bir belgenin (kimlik kartı, pasaport veya sürüş ehliyeti) aslını ibraz etmeleri gerekmektedir. Kimliğini belgeleyemeyen adaylar sınava alınmayacaktır. Sınavda hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde kapalı tutulacaktır. Ayrıca soru kitapçıklarında belirtilecek olan diğer kurallara da titizlikle uyulacaktır. Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır. 7. Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır. Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve başarı puanı 60 ve üzeri puan olacaktır. Münhal sayısı kadar en yüksek başarıyı gösteren adaylar sözlü yarışma sınavına çağrılacaktır. Sonuçlar, sınavın tamamlanmasından sonraki ilk saatlerde, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun web sitesinden yayınlanacaktır. 8. Sınav Sonucuna İtiraz Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır. İtiraz, sınav sonuçlarının Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından açıklanmasından sonra en geç 3 iş günü içerisinde yazılı olarak, Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılacak sınav ücretinin yarısı tutarındaki itiraz ücreti makbuzu ile birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na yapılabilir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirir. Ayrıca Komisyon’a yapılacak yazılı itirazlarda, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda haklı bulunulması halinde itiraz ücreti itiraz edene iade edilir. İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulur. 9. Münhal Kadronun Baremi 1 Ocak, 2011 tarihinde yürürlüğe giren 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın 4. maddesi kuralları uyarınca Maliye Bakanlığı’nca düzenlenecektir. 10. Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler (1) Başvuru Formu (2) Sınav Ücreti Makbuzu (3) KKTC Kimlik Kartı (Aslı ve Fotokopisi) (4) Yeterlik Belgesi (Fotokopi) (5) Okul Diploması veya Çıkış Belgesi (Aslı ve Fotokopisi) (6) Bir adet resim (7) Terhis Belgesi (Aslı ve Fotokopisi) (Erkek adaylar için) Başvuru için gerekli olan ve yukarıda belirtilen belgelerin asılları başvuru sırasında görülüp iade edilecektir. 4 11. Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi Kanalıyla Yapılacak Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir. Yazılı sınav sonrasındaki sözlü yarışma sınavının (mülakat) duyuru ve çağrıları da sadece KHK Web Sitesi’nden yapılacaktır. Kamil Kayral Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı

 

 

 

Reklam
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, “Meme Kanseri Farkındalık Semineri” düzenliyor!..
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, “Meme Kanseri...
Telsim Vodafone Grup Şirketi, münhal açtı!..
Telsim Vodafone Grup Şirketi, münhal açtı!..