Reklam
  • Reklam
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı münhal İlanı ve sınav...

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı münhal İlanı ve sınav duyurusu!

Kamuya İlk atama sınav duyurusu ve münhal ilanı.

Reklam
22 Haziran 2017 - 09:50
Reklam

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI DIŞİŞLERİ DAİRESİ

İLK ATAMA KADROSU MÜNHAL İLANI VE SINAVI DUYURUSU

 

Münhal Kadro Adı:  III. Derece 3’üncü Sekreter

Münhal adedi: 20

 

ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR.

 

1. Başvurular

(1) Münhal mevki için aranan nitelikleri taşıyanlardan Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılacak başvurular,

20 Haziran, 2017 - 21 Temmuz, 2017 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) kabul edilecektir.

(2) Adayların Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya Kurumumuzdan alacakları

başvuru formlarını doldurarak, yukarıdaki tarihler arasında Kamu Hizmeti Komisyonu’na gerekli diğer

belgelerle birlikte vermeleri gerekmektedir.

Önemli Not: Daha önce 31/2016 sayılı genelge ile münhal ilan edilen III. Derece 3’üncü Sekreter

kadrosuna başvuru yapanların başvuruları, söz konusu genelge iptal edildiğinden, geçersizdir. Bu

nedenle, III. Derece 3’üncü Sekreter münhaline başvurmak isteyenlerin, bu genelgede (7/2017)

öngörüldüğü şekilde yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

2. Sınav Tarihi ve Sınav Yerleri

Münhal mevki için sınav tarihi, sınav saati ve adayların sınava gireceği yerler, sınav tarihinin belirlenmesinden sonra Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sitesinden başvuru sırasında verilen “Alındı Belgesi”nin üzerinde belirtilen “Aday Numarası” ile duyurulacaktır. Ayrıca sınav tarihi ve sınav saati, sınava girmeye hak kazanan adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) yoluyla gönderileceğinden, başvuru formu doldurulurken cep telefonu numaralarının doğru ve güncel olmasına özen gösterilmelidir. Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır. Konu sınav merkezine yazılı yarışma sınavı amacıyla gelecek olan engelli adayların sınava gelmeden önce engelinin ne olduğu ve derecesi hususunda Kamu Hizmeti Komisyonu’na bilgi vermeleri halinde kolaylık sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır.

 

3. Sınava Başvuru Ücreti

Sınava başvuru ücreti 34.50 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun alınması gerekmektedir.

 

4. Aranan Nitelikler

A) Münhal kadro için aranan GENEL KOŞULLAR:

1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;

2. Onyedi yaşını bitirmiş olmak;

3. Kamu Görevlileri Yasası’nda öngörülen hizmet sınıflarına girebilmede aranan öğrenim koşullarını

taşımak;

4. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak;

5. Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık,

irtikâp, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkûm olmamış olmak; Ancak,

onaltı yaşından küçükken yukarıda öngörülen suçları işleyenlere, bu bend kuralları uygulanmaz ve

kamu görevine girme hakları saklıdır.

6. Yurt ödevi (mücahitlik veya askerlik) yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak;

7. Atanacağı görevi sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya sakatlığı veya

akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu raporuyla onaylanmış olmak;

8. Kamu görevinden emekli maaşı çekmemiş olmak veya disiplin suçundan ötürü daha önce kamu

görevinden azledilmemiş olmak; (görevden uzaklaştırılmamış olmak);

 

B) Münhal kadro için aranan ÖZEL KOŞULLAR:

Aşağıda aranan nitelikleri belirtilen münhal kadroya hizmet dışından başvuracak tüm adaylardan ORTA DÜZEY Yeterlik Sınavını geçme koşulu da aranmaktadır.

 

ARANAN NİTELİKLER:

(1) Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile

Üniversitelerin Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve

Endüstri İlişkileri bölümlerinden birinden lisans diploması almış olmak veya bir

Üniversitenin bunlara denk bir fakülte ve/veya bölümünden lisans diploması almış olmak.

(2) Çok iyi derecede İngilizce veya ayni düzeyde geçerli yabancı bir lisan bilmek.

(3) Geçerli ikinci bir lisan bilmek avantaj sayılacaktır.

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

5. Sınav Yöntemi, Konular ve Süre

Dışişleri Dairesi’nin III. Derecesinde yer alan kadroları için yapılacak sınav, ayni gün iki oturumdan oluşacak şekilde yapılır. Yarışma Sınavının puanı, Yazılı (Klasik) Sınavın puanının(100 puan) yüzde 0.6’sı ile Yazılı ve Çoktan Seçmeli sınavın puanının (100 puan) yüzde 0.4’ünün toplamından oluşur.

Yazılı(Klasik) Sınavda sorulacak kompozisyonlar ile ilgili her kompozisyon için üç adet konu başğı verilir ve adaylar bu konulardan birini seçerek kompozisyonunu yazar. Sınav, aşağıda belirtilen konularda I. Oturumda yapılır : (100 Puan)

1. Diplomatik dilde Türkçe Kompozisyon (30 Puan)

2. Diplomatik dilde İngilizce Kompozisyon (30 Puan)

3. İngilizce yazılmış bir metnin Türkçeye çevrilmesi(15 Puan) ve konunun ana fikrinin özetlenmesi(5 Puan)

4. Türkçe yazılmış bir metnin İngilizceye çevrilmesi(15 Puan) ve konunun ana fikrinin özetlenmesi (5 Puan)

 

Yazılı ve Çoktan Seçmeli Sınavda adaya 50 soru sorulur ve sınav, aşağıda belirtilen konularda II. Oturumda yapılır: (100 Puan)

1. Dışişleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

2. Kamu Görevlileri Yasası

3. İyi İdare Yasası

4. Dışişleri Dairesi Örgütlenme, Kadro Dağılımı ve Görevlendirme Tüzüğü

5. Yurt Dışında Görev Yapan Dışişleri Dairesi Personeline verilecek Ek Ödenekler Tüzüğü

6. Dışişleri Dairesi Personelinin Misyonlarda Görevlendirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü

7. Birleşmiş Milletler ve çalışma esasları hakkında genel bilgi

8. Avrupa Birliği Kurumları ve çalışma esasları hakkında genel bilgi

9. Avrupa Konseyi Kurumları ve çalışma esasları hakkında genel bilgi

10. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çalışma esasları hakkında genel bilgi

11. Kıbrıs Müzakereler Süreci

12. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu

13. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi siyasi yapılanması ve dış politika öncelikleri

14. Kıbrıs Tarihi, Coğrafyası, Kıbrıs’la ilgili güncel konular ve sorunlar, Kıbrıs’la ilgili uluslararası politikalar

 

6. Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

Adayların sınava girerken, kimliklerini doğrulayacak bir belgenin (kimlik kartı, pasaport veya sürüş ehliyeti)

aslını ibraz etmeleri gerekmektedir. Kimliğini belgeleyemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınavda hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu

içerisinde kapalı tutulacaktır.

Ayrıca soru kitapçıklarında belirtilecek olan diğer kurallara da titizlikle uyulacaktır. Kurallara aykırı davranan

kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

 

7. Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi, Başarı Puanı ve Sonuçların Açıklanması

Yazılı (klasik) sınav kağıtları konusunda uzman en az üç kişi tarafından değerlendirilir ve kodlama sistemi ile

puantaj cetveline işlenerek notların aritmetik ortalamaları alınır ve adayların Yazılı (klasik) Sınav puanları

belirlenir.Ancak, değerlendirme sonucunda her bir kompozisyon ve çeviri metni ve özetleme için verilen

notlar arasında %20(yüzde yirmi) veya daha fazla fark oluşursa, sınav kağıtları yeniden değerlendirilir.

Yazılı ve Çoktan seçmeli Sınav sonucunun değerlendirmesi ise optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır.

Yarışma Sınavından 60 ve üzeri puan alan adayların puan sıralamasında, münhal sayısı kadar en yüksek

başarıyı gösteren adayların başarı sıralaması, Başarı Listesini oluşturur.

Yapılan yazılı (klasik) ile yazılı ve çoktan seçmeli sınav sonucunda 60(altmış) ve üzeri puan alan adayların

İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil bilgisi için (Almanca - Fransızca – Rusça – Arapça ) Avrupa Dil

Pasaportu “ Common European Framework of Reference for Languages” en az B2 seviyesinde uluslararası

geçerliliğe sahip sertifikaya veya belgeye sahip olması halinde söz konusu başarı puanına 4(dört) puan

eklenerek Başarı Listesi oluşturulur.

Sonuçlar, sınavın tamamlanmasından sonraki saatlerde, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun web sitesinden

yayınlanacaktır.

 

8. Sınav Sonucuna İtiraz

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.

İtiraz, sınav sonuçlarının Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından açıklanmasından sonra en geç 3 iş

günü içerisinde yazılı olarak, Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılacak sınav ücretinin yarısı

tutarındaki itiraz ücreti makbuzu ile birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na yapılabilir. Kamu

Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz

edene bildirir. Ayrıca Komisyon’a yapılacak yazılı itirazlarda, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda

haklı bulunulması halinde itiraz ücreti itiraz edene iade edilir.

İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav

Sonuçları” olarak duyurulur.

 

9. Münhal Kadronun Baremi

1 Ocak, 2011 tarihinde yürürlüğe giren 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer

Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın 4. maddesi kuralları uyarınca Maliye Bakanlığı’nca

düzenlenecektir.

 

10. Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler

(1) Başvuru Formu

(2) Sınav Ücreti Makbuzu

(3) KKTC Kimlik Kartı Aslı ve Fotokopisi

(4) Yeterlik Belgesi (Fotokopi)

(5) Okul Diploması veya Çıkış Belgesi’nin Aslı ve Fotokopisi

(6) Yabancı Dil Belgesinin Aslı ve Fotokopisi

(7) Bir adet resim

(8) Terhis Belgesi Aslı ve Fotokopisi (Erkek adaylar için)

 

10.  Başvuru için gerekli olan ve yukarıda belirtilen belgelerin asılları, başvuru sırasında görülüp iade edilecektir.

 

11. Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi Kanalıyla yapılacak

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

Yazılı sınav sonrasındaki sözlü yarışma sınavının (mülakat) duyuru ve çağrıları da sadece

KHK Web Sitesi’nden yapılacaktır.

Reklam
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Askeri kantinlere de zam!..
Askeri kantinlere de zam!..
1 sterlin ne kadar? Güncel döviz kurları - 20 Eylül 2018
1 sterlin ne kadar? Güncel döviz kurları - 20 Eylül 2018