Kamu Hizmetleri münhal ve sınav duyurusu...

Kamu Hizmetleri Komisyonu Başkanlığı münhal ilanı ve sınav duyurusu...

PLANLAMA VE İNŞAAT DAİRESİ TERFİ KADROLARI MÜNHAL İLANI VE SINAVLARI DUYURUSU

 

Münhal Kadro Adı Münhal

 

Kadro Adedi

 

Muhtemel Münhal Yerleri

 

I. Derece Mimar

 

2

 

LEFKOŞA

I. Derece Elektrik Mühendisi

1

 

 

LEFKOŞA

I. Derece Teknisyen

1

 

LEFKOŞA

II. Derece Teknisyen

2

                            LEFKOŞA

 

 EKTEKİ HİZMET ŞEMALARINDA BELİRTİLEN ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR.

 1. Başvurular Münhal mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylar başvurularını, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sitesinden veya Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapmalıdır. Başvurular sınav harcı makbuzu ve Personel Dairesi tarafından kontrol edilmiş, kurumu tarafından onaylanmış 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait Performans Değerlendirme Formlarının fotokopileri ile birlikte en geç 25 Aralık, 2017 Pazartesi günü çalışma saati bitimine kadar, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na kurumları aracılığı ile ulaştırmalıdırlar.

2. Sınav Tarihi ve Sınav Yerleri Konu münhal mevkiler için Yazılı Yarışma Sınavı 8 Mart, 2019 Cuma günü yapılacaktır. Sınav saati ve adayların sınava gireceği yerler en geç sınav tarihinden 3 gün önce Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından KKTC Kimlik Numarası ve Aday Numarası ile duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır. Konu Sınav merkezine yazılı ve/veya sözlü yarışma sınavı amacıyla gelen engelli kamu görevlilerinin sınava gelmeden önce şahsen veya kurumu aracılığı ile engelinin ne olduğu ve derecesi hususunda Kamu Hizmeti Komisyonu’na bilgi verilmesi halinde kolaylık sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır.

3. Sınava Başvuru Ücreti Sınav başvuru ücreti 34.50 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun alınması gerekmektedir.

 4. Sınav Yöntemi, Süre ve Konuları Yazılı Yarışma Sınavı çoktan seçmeli yöntemle yapılacaktır. Sınav toplam 50 sorudan oluşacak ve sınav süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, münhal ilan edilen mevkilerin bağlı bulunduğu hizmet sınıfı için 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülmüş olan ve aşağıda verilen sınav konularından sorumlu tutulacaklardır . I. Derece Mimar Mevkisi İçin

Sınav Konuları:

 1. Kamu Görevlileri Yasası

 2. Planlama ve İnşaat Dairesi(Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

3. Kamu İhale Yasası

4. Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası

5. Kamu Görevlileri Performans Değerlendirme Tüzüğü

6. Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğü

7. Mimari Standartlar

 8. Teknik Çizim Standartları

I.Derece Elektrik Mühendisi Mevkisi İçin Sınav Konuları:

 1. Kamu Görevlileri Yasası

2. Planlama ve İnşaat Dairesi(Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

3. Kamu İhale Yasası

4. Kamu Görevlileri Performans Değerlendirme Tüzüğü

5. Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğü

6. Aydınlatma ve İç Tesisat

7. Güç Elektroniği(UPS – İNVERTER-AC-DC ÇEVİRİCİLER)

8. Yenilenebilir Enerji Sistemleri

9. Güç Trafoları ve Enerji Dağıtımı

10. Güç Kompanzasyonu

11. Elektrik Makinaları

 I.Derece Teknisyen Mevkisi İçin Sınav Konuları:

1. Kamu Görevlileri Yasası

2. Planlama ve İnşaat Dairesi(Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

 3. Kamu İhale Yasası

 4. Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğü

 5. Teknik Çizim Standartları

II.Derece Teknisyen Mevkisi İçin Sınav Konuları:

 1. Kamu Görevlileri Yasası

 2. Planlama ve İnşaat Dairesi(Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

3. Kamu İhale Yasası

4. Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğü

5. Teknik Çizim Standartları 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülen ve yukarda verilen yasalar ve tüzükler değişiklikleri ile dikkate alınmalıdır.

5. Yazılı Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

Adayların sınava girerken kimliklerini doğrulayacak bir belgenin (kimlik kartı, pasaport veya sürüş ehliyeti) aslını ibraz etmeleri gerekmektedir. Kimliğini belgeleyemeyen adaylar sınava alınmayacaktır. Sınavda hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde kapalı tutulacaktır. Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır. Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

6. Yazılı Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi ve Sonuçlarının Açıklanması ve Sözlü Yarışma Sınavı. Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu tarafından değerlendirilecektir. Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve başarı puanı 50 ve üzeri puan olacaktır. Münhal sayısının bir buçuk katı kadar en yüksek başarıyı gösteren adaylar sözlü yarışma sınavına (mülakat) çağrılacaktır. Sözlü Yarışma Sınavına çağrılan adaylar 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca aşağıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

 a) Kıdem (20 Puan)

b) Yabancı Dil (15 Puan)

c) Performans Değerlendirme (15 Puan)

 d) Görevi sırasında görevi ile ilgili kazandığı nitelikler (20 Puan) - Görevi ile ilgili yapmış olduğu ön lisans, lisans ve yüksek lisans üstü öğrenim (5 Puan) - Yurtiçi veya yurtdışı Hizmetiçi Eğitim, Seminer, Konferansa katılmak veya eğitmen olarak görev almak (Her belge 5 puan toplam 15 puanı geçemez) Yapılacak mülakat aşağıdaki kıstaslar çerçevesinde düzenlenecektir. - Görevi ile ilgili kendini ifade etme (20 Puan) - Genel Değerlendirme (10 Puan)

 Adayların müracaatlarında yukarıdaki kriterlerin değerlendirilmesi için gerekli olan ve kurumları tarafından onaylanan belgeleri başvuru formlarıyla birlikte kurumları aracılığıyla Komisyonumuza ulaştırmalıdırlar. Ancak herhangi bir nedenle gönderilemeyen belgeler genelgemizin ilan tarihinden önceki bir tarihi içermesi şartıyla belirlenecek mülakat tarihine kadar Komisyonumuza ulaştırılabilir.

 7. Sınav Sonucuna İtiraz

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır. İtiraz, sınav sonuçlarının Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasında açıklanmasından sonra en geç 3 iş günü içerisinde yazılı olarak, Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılacak sınav ücretinin yarısı tutarındaki itiraz ücreti makbuzu ile birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na yapılabilir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirir.

 Ayrıca Komisyon’a yapılacak yazılı itirazlarda, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda haklı bulunulması halinde itiraz ücreti itiraz edene iade edilir. İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulur. 8. Münhal Kadroların Doldurulma

 Yöntemi Konu münhal mevkileri 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası çerçevesinde doldurulacaktır.

9. Münhal Kadroların Aranan Nitelikleri Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası kuralları çerçevesinde; konu kadrolara müracaat edecek adaylardan, Planlama ve İnşaat Dairesi’nde münhal kadronun bir alt derecesinde 3 fiilli hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az 4 yıl çalışmış olmak koşulu aranacaktır.

 10. Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi Kanalıyla Yapılacak Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir. Yazılı sınav sonrasındaki sözlü sınavların (mülakat) duyuru ve çağrıları da sadece KHK Web Sitesi’nden yapılacaktır.