Kamu Hizmetleri münhal ve sınav duyurusu...

Kamu Hizmetleri Komisyonu Başkanlığı münhal ilanı ve sınav duyurusu...

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Harita Dairesi  ilk atama kadroları münhal ilanı ve sınavlar duyuruları aşağıdaki gibidir.

                                                             

Münhal Kadro Adı       Münhal Kadro Adedi III. Derece Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi                       1

EKTEKİ HİZMET ŞEMASINDA BELİRTİLEN ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR.

1. Başvurular

(1) Münhal mevki için aranan nitelikleri taşıyanlardan Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılacak başvurular, 6 Kasım - 20 Aralık, 2017 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) kabul edilecektir.

(2) Adayların Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya Kurumumuzdan alacakları başvuru formlarını doldurarak, yukarıdaki tarihler arasında Kamu Hizmeti Komisyonu’na gerekli diğer belgelerle birlikte vermeleri gerekmektedir.

 2. Sınav Tarihi ve Sınav Yeri Yukarıda belirtilen münhal kadronun Yazılı Yarışma Sınavı 14 Ekim, 2018 Pazar günü yapılacaktır. Sınav saati ve adayların sınava gireceği yerler, en geç sınav tarihinden 3 gün önce Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sitesinden başvuru sırasında verilen “Alındı Belgesi”nin üzerinde belirtilen “Aday Numarası” ile duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır. Başvuru formu doldurulurken cep telefonu numaralarının doğru ve güncel olmasına özen gösterilmelidir. Konu sınav merkezine yazılı yarışma sınavı amacıyla gelecek olan engelli adayların sınava gelmeden önce engelinin ne olduğu ve derecesi hususunda Kamu Hizmeti Komisyonu’na bilgi vermeleri halinde kolaylık sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır

3. Sınav Ücreti Sınav ücreti 34,50 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, sınav ücreti makbuzunun alınması gerekmektedir. 2 4. Aranan Nitelikler

 A) Münhal kadro için aranan

GENEL KOŞULLAR:

 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;

2. Onyedi yaşını bitirmiş olmak;

3. Kamu Görevlileri Yasası’nda öngörülen hizmet sınıflarına girebilmede aranan öğrenim koşullarını taşımak;

 4. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak;

5. Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, irtikâp, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkûm olmamış olmak; Ancak, onaltı yaşından küçükken yukarıda öngörülen suçları işleyenlere, bu bend kuralları uygulanmaz ve kamu görevine girme hakları saklıdır.

6. Yurt ödevi (mücahitlik veya askerlik) yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak;

 7. Atanacağı görevi sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu raporuyla onaylanmış olmak;

8. Kamu görevinden emekli maaşı çekmemiş olmak veya disiplin suçundan ötürü daha önce kamu görevinden azledilmemiş olmak; (görevden uzaklaştırılmamış olmak)

B) Münhal kadro için aranan

ÖZEL KOŞULLAR: Konu münhal kadroya hizmet dışından başvuracak tüm adayların ORTA DÜZEY Yeterlik sınavını geçme koşulu yanında aşağıda verilen nitelikleri de taşımaları gerekmektedir.

 (1) Bir Üniversitenin Jeodezi ve Fotogrametri veya Geodezi ve Kartografya veya Geodezi ve Haritacılık veya Geomatik Mühendisi veya Harita Mühendisi bölümlerinin herhangi birinden lisans diplomasına sahip olmak.

 (2) Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından düzenlenen İngilizce Yabancı Dil Sınavını geçmiş Olmak veya en az “Common European Framework of Reference for Languages” B1 seviyesinde

 (3) seviyesinde sertifikaya sahip olmak. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 5. Sınav Yöntemi, Konular ve Süre Yazılı Yarışma Sınavı çoktan seçmeli yöntemle yapılacaktır. Adaylara cevaplamaları için 50 soru sorulacaktır. Sınav süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, münhal ilan edilen mevkinin bağlı bulunduğu hizmet sınıfı için 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülmüş olan ve arka sayfada verilen sınav konularından sorumlu tutulacaklardır. Sınav Konuları:

1. Kamu Görevlileri Yasası

 2. 3/2002 sayılı Harita Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

 3. İyi İdare Yasası

 4. Askeri Yasak Bölgeler Kararnamesi

 5. Fotogrametri

 6. Topogratif Haritalar

7. Nivelman

 8. Sayısal Kadastro ve Sayısal Haritacılık

 9. Coğrafi Bilgi Sistemleri

 10. Nirengi ve Poligon Noktaları Tesisi ve Ölçümü

11. Gravite Ölçümleri

12. Koordinat Sistemleri 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülen ve yukarıda verilen yasalar, değişiklikleri ile dikkate alınmalıdır.

6. Sınavda Uyulması Gereken Kurallar Adayların sınava girerken, kimliklerini doğrulayacak bir belgenin (kimlik kartı, pasaport veya sürüş ehliyeti) aslını ibraz etmeleri gerekmektedir. Kimliğini belgeleyemeyen adaylar sınava alınmayacaktır. Sınavda hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonuna getirilmeyecektir. Ayrıca soru kitapçıklarında belirtilecek olan diğer kurallara da titizlikle uyulacaktır. Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

7. Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır. Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve başarı puanı 60 ve üzeri puan olacaktır. Münhal sayısı kadar en yüksek başarıyı gösteren adaylar sözlü yarışma sınavına çağrılacaktır. Sonuçlar, sınavın tamamlanmasından sonraki ilk saatlerde, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun web sitesinden yayınlanacaktır.

 8. Sınav Sonucuna İtiraz Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır. İtiraz, sınav sonuçlarının Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından açıklanmasından sonra en geç 3 iş günü içerisinde yazılı olarak, Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılacak sınav ücretinin yarısı tutarındaki itiraz ücreti makbuzu ile birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na yapılabilir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirir. Ayrıca Komisyon’a yapılacak yazılı itirazlarda, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda haklı bulunulması halinde itiraz ücreti itiraz edene iade edilir. İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulur.

9. Münhal Kadronun Baremi 1 Ocak, 2011 tarihinde yürürlüğe giren 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın 4.maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı’nca düzenlenecektir.

 10. Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler

(1) Başvuru Formu

(2) Sınav Ücreti Makbuzu

 (3) KKTC Kimlik Kartı (Aslı ve Fotokopisi)

(4) Yeterlik Belgesi (Fotokopi)

(5) Okul Diploması veya Çıkış Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)

(6) Bir adet resim

(7) Terhis Belgesi (Aslı ve Fotokopisi) - (Erkek adaylar için)

(8) Aranan Niteliklerde belirtilen düzeyde İngilizce Yabancı Dil Belgesinin Aslı ve Fotokopisi Başvuru için gerekli olan ve yukarıda belirtilen belgelerin asılları başvuru sırasında görülüp iade edilecektir.

 11. Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi Kanalıyla Yapılacak Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir. Yazılı sınav sonrasındaki sözlü yarışma sınavının (mülakat) duyuru ve çağrıları da sadece KHK Web Sitesi’nden yapılacaktır.