Aile şirketlerinde yönetim...

Aile şirketlerinin yönetim açısından avantaj ve dezavantajları nelerdir?

 

Avantajları

“1. Ailenin tanınmış unvanı sosyal çevre ve iş çevresinde, aileye iyi ilişkiler sağlıyor.
2. Bağımsızlık ve başkaları tarafından denetlenmeme ve işleri kendi bildikleri gibi yapma, onların avantajlarıdır (Rosenblatt vd.’den aktaran Sadri, 2013: 12).
3. Aile şirketlerinde sermayenin büyük bir kısmına sahip olmanın getirdiği avantajla teknik ve idari konularda yeni yöntemler uygulamak ve yeni yatırım alanlarına yönelmek ile ilgili kararlar daha kısa zamanda alınmaktadır (Knight’dan aktaran Sadri, 2013: 12) ve bu karar mekanizmasının daha hızlaştırmaktadır. Ancak kişisel özelliklere bağlı olarak bazen yavaş da olabilmektedir.
4. Bürokrasi azlığı ve pratiklik
5. İşe alışma, motivasyon ve yüksek başarı güdüsü
6. Yoğun çalışma
7. Aile birliğinden doğan “biz” bilinci
8. Güç birliği yapabilme
9. Kısa zamanda büyüyüp gelişebilme
10. Amatör ruhun hakim olması
11. Örf, adet, saygı, şefkat, vefa ve bağlılık duygularının hakimiyeti
12. Yeni kuşak tepe yönetici adaylarının belirlenmesi sebebiyle önceden bu yönde eğitilip hazırlanabilmeleri
13. Finansal kaynak ve sermaye gücü temini aile şirketler için kolaydır, genellikle şirket ve işletme sermayesinin tamamı öz kaynaklardan oluşmaktadır.
14. Kar dağıtmak yerine, genellikle şirketin gelişmesine yatırım yapılması
15. Finansman sorunlarını daha çok aile içinde çözümleme yoluna gidilmesi
16. Aile olmanın avantajlarından yararlanılarak düşünceler daha özgürce söylenebilir.  Dolayısıyla şirketin ve kişilerin hedefleri gerçekçi bir şekilde belirlenebilir ve örgütsel amaçlar daha kolay bütünleşebilir 

 

Dezavantajları
“1. Merkeziyetçi yönetim
2. Patronun mutlak otorite sahibi olması
3. Tek başına ve ani kararlar alması
4. Modern yönetim teknikleri yerine günlük karar ve çözümlerin tercih edilmesi
5. Bilgi ve becerilerin güncellenmemesi
6. Patronların her şeyi ben bilirim, ben yapabilirim inanç veya görüşleri
7. Patronların profesyonellerle yarışmaları ve onları küçük görme veya değer vermeme eğilimleri
8. Aile fertlerinin kayırılması
9. Kan bağının ön plana çıkarak, “işe göre adam” değil, “adama göre iş” uygulaması
10. Üst kademelere gelen yeteneksiz aile fertleri sebebiyle şirketin geleceğinin riske girmesi
11. İş tanımlarının olmaması veya olup da uygulanmaması sebebiyle, yetki ve sorumluluk karmaşasının ortaya çıkması
12.Aile fertleri ile profesyonel yöneticiler arasında çatışma çıkması ve ortamın gerilmesi
13.Yeni kuşak tepe yönetici adaylarının belli olması sebebiyle sistemin ve/veya profesyonellerin önünü tıkayabilmeleri
14.Kuşak değişim sancıları
15. Yeni kuşak ile eski kuşağın yarışması
16.Aile içi çekişme ve sorunların işe yansıması
17. Sermaye erozyonu durumunda, şirket ve aile bazında ortaya çıkan sıkıntılar
18. Şirket kültürünün oluşumunda ailenin kendine has kültürü, değerleri, inançları ve geleneği yanı sıra uluslararası standartların dikkate alınarak bir sentez yapılmaması
19. Kurumsallaşma ve profesyonelleşme önündeki engeller
20. Muhafazakarlık; değişime direncin yüksek olması
21. Patron gücünün yeni yönelimleri engelleyebilmesi”